I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych klientów oraz danych zbieranych za pośrednictwem strony instytutrekutacji.pl oraz ewawilmanowicz.pl oraz vod.ewawilmanowicz.pl jest Instytut Reputacji Osobistej i Organizacji Ewa Wilmanowicz, z siedzibą w Toruniu przy ul. Dominikańskiej 9, NIP: 8792666249
 2. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, dotyczący sposobu przetwarzania danych przez Instytut Reputacji Osobistej i Organizacji i nie stanowi źródła obowiązków dla klientów firmy.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -dalej jako „RODO” oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 II. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych na Stronach Internetowych.

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta na naszych Stronach Internetowych. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
 • zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto)

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów naszych Stron Internetowych:

 • W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta na naszych Stronach Internetowych z elektronicznych sposobów płatności lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na naszych Stronach Internetowych. W naszym przypadku dane dot. Transakcji są przekazywane do: Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcina 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437
 • Dane klienta w przypadku zrealizowanej transakcji są także przekazywane firmie księgowej do celów rozliczeniowych.
 • W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub Regon Klienta.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej na naszych Stronach Internetowych. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na naszych stronach internetowych oraz w Regulaminie.

5. Sposób przetrwadzania danych na potrzeby realizacji usług w ramach platformy vod.ewawilmanowicz.pl stanowi odrębny regulamin i polityka prywatności.
Jak zbieramy Twoje dane na naszych stronach internetowych?

6. Jeżeli odwiedzisz nasze strony, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dot. Twojej wizyty, w szczególności:Adres IP, Rodzaj systemu operacyjnego, Rodzaj/typ przeglądarki

Sama wizyta na naszej stronie nie wymaga od użytkownika żadnych innych informacji ani danych osobowych.

7. Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie w inny sposób, np. za pomocą telefonu, poczty e-mail czy poprzez stosowne formularze tylko wtedy, gdy użytkownik/klient sam zdecyduje się takie dane przekazać. Użytkownik/klient może przekazać dane osobowe, które mogą zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania.

IV. Cele zbierania i przetwarzania danych osobowych:

 1. Odpowiadania na zapytania (jeżeli użytkownik/klient złożył zapytanie lub wypełnił formularz kontaktowy)
 1. Marketingu własnych produktów (jeżeli przy zawarciu umowy lub wypełnieniu formularza została wyrażona stosowna zgoda)
 2. Przesyłania newsletterów – jeżeli przy zawarciu umowy lub wypełnieniu formularza została wyrażona stosowna zgoda
 3. Dane osobowe przetwarzane są do czasu zakończenia korespondencji w danej sprawie lub do czasu wykonania zawartych umów. 
 4. W przypadku zapisania do newslettera, dane przetwarzane są tak długo, dopóki odbiorca nie wycofa zgody na przetwarzanie danych i otrzymywanie wiadomości.
 5. Cookies i dane eksploatacyjne
 6. Piksel konwersji Facebooka
 7. Na naszych Stronach Internetowych może być stosowany tzw. „piksel konwersji Facebooka” serwisu społecznościowego Facebook w celu zarządzania reklamami na portalach Facebook i Instagram oraz w celu prowadzenia działań remarketingowych.
 8. Piksel Facebooka ma za zadanie śledzić odwiedziny i zachowanie użytkowników poruszających się po Stronach Internetowych. Dzięki temu możemy zlecać na portalu Facebook reklamy do tych osób, które były na Stronach Internetowych (remarketing) lub na poszczególnych podstronach witryn.
 9. Dane otrzymywane od firmy Meta, to jedynie dane statystyczne dotyczące skuteczności reklam, bez odniesienia do konkretnych osób. W ten sposób możemy sprawdzać skuteczność reklam w serwisie Facebook i Instagram w celach statystycznych i związanych z badaniem rynku.
 10. Jeżeli użytkownik posiada konto w serwisie Facebook lub Instagram, zwracamy uwagę na informacje o ochronie danych na stronach: https://www.facebook.com/about/privacy/
 11. System do automatyzacji działań marketingowych

V.  Podstawa przetwarzania danych

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych na Stronie Internetowej oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest:
 • uprzednia zgoda Klienta,
 • wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora),
 • W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta.

VI.  Prawo kontroli i dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z  naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 4. Jeśli Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do: wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 5. Powyższe uprawnienia opisane w pkt. 1-4 Usługobiorca może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (RODO), kontaktując się z Administratorem pod adresem: Instytut Reputacji Osobistej i Organizacji Ewa Wilmanowicz, ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń, e-mail: e.wilmanowicz@instytutreputacji.pl.
 6. Jeśli chcesz zaprzestać otrzymywania od nas newslettera wystarczy, że klikniesz odpowiedni link znajdujący się w jego stopce.

VII Postanowienia końcowe 

 1. Strony internetowe mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko stron internetowych wspomnianych w pierwszym punkcie niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,
 • Certyfikat SSL.